transforming tomorrow
ArcelorMittal Europe – Flat Products
ArcelorMittal Poland

Nasza stal buduje Twój świat.

Znajdziesz ją także w swoim samochodzie, w swojej pralce, lodówce i mikrofalówce.

Inwestujemy, by produkcja była bardziej przyjazna środowisku.

W ubiegłym roku w krakowskiej hucie za ponad pół miliarda złotych unowocześniliśmy nasze instalacje.

W hucie w Dąbrowie Górniczej za 700 mln złotych modernizujemy systemy odpylania w stalowni i spiekalni oraz elektrociepłownię.

W Zdzieszowicach uruchomiliśmy nowy wydział węglopochodnych za 200 mln złotych.

Produkty

Page tools
Drukuj
Ulubione 
Publikuj
FacebookTwitter

Słowniczek pojęć hutniczych

B | D | K | M | O | P | R | S | T | W | Z | Ż

B

Bezpośrednia redukcja rud: Grupa procesów produkcji żelaza z rudy bez przekraczania temperatury topnienia. Proces przebiegający bez udziału wielkiego pieca, zwany również redukcją na zimno. W wyniku procesu otrzymuje się żelazo gąbczaste lub żelazo bezpośrednio redukowane (DRI).

 

Blacha cienka: Wyrób płaski walcowany o szerokości przekraczającej 12 cali (47 cm) i cieńszy od blachy grubej.


Blacha gruba: Wyrób płaski walcowany z kęsisk płaskich lub wlewków, grubszy niż blacha cienka lub taśma.

D

Drut ciągniony i/lub walcowany: Szeroki asortyment produktów otrzymywanych w drodze redukcji geometrycznej na zimno stali gorącowalcowanej z zastosowaniem ciągadła, zestawu ciągadeł lub walców, aby udoskonalić wykończenie powierzchni, dokładność wymiarów i własności fizyczne.

K

Kęs: Półwyrób stalowy o przekroju kwadratowym o maksymalnych wymiarach 155 x 155 mm, z którego w drodze walcowania otrzymuje się wyroby gotowe takie, jak: walcówka, pręty walcowane zwykłej jakości i inne profile.

Kęsisko: Półwyroby o wymiarach przekraczających 155 x 155 mm.

Koks: Węgiel po procesie koksowania służący jako paliwo w procesie wielkopiecowym. Koks wytwarza się w piecu koksowniczym. Podziarno koksu o niewystarczającej średnicy zwane są miałem koksowym (koksikiem) używane jest np. w spiekalni.

Krąg: Gotowy wyrób stalowy, np. blacha cienka lub taśma nawinięta lub zwinięta po walcowaniu.

Kształtowniki konstrukcyjne: Walcowane dwuteowniki, kształtowniki zgrzewane z blach grubych oraz specjalne profile o przynajmniej jednym wymiarze w przekroju równym 3 cale (1,2 cm) lub większym. Grupa obejmuje kątowniki, dwuteowniki, ceowniki, teowniki i zetowniki.

M

Mikrohuta: Niewielka, niezintegrowana lub na wpół zintegrowana huta żelaza, zwykle prowadząca wytop stali z wykorzystaniem pieców elektrycznych łukowych. Mikrohuty produkują stale specjalistyczne, walcówkę, pręty, drobne kształtowniki konstrukcyjne oraz wyroby płaskie walcowane.

O

Odlewanie ciągłe taśm cienkich: Technologia odlewnicza, w której płynną stal odlewa się w ramach jednej fazy technologicznej jako pełne taśmy, tym samym eliminując konieczność zastosowania maszyny do ciągłego odlewania wlewków płaskich oraz walcowni taśm na gorąco.

Odlewanie ciągłe: Proces, w którym stal zastyga w postaci ciągłego pasma, a nie pojedynczych wlewków. Stopiona stal wlewana jest następnie do wlewnic bez dna chłodzonych wodą. Kiedy stopiona stal przechodzi przez wlewnicę, powłoka zewnętrzna zastyga.

P

Piec elektryczny łukowy (EAF): Piec do wytopu stali ze złomu. Po załadowaniu i zamknięciu pieca, elektrody grafitowe obniżane są przez otwory w sklepieniu. Łuk elektryczny powstający między elektrodami i metalem generuje bardzo wysoką temperaturę, która topi złom.


Pręt: Gotowy wyrób stalowy, wytwarzany w dwóch głównych rodzajach – jako pręt walcowany zwykłej jakości i pręt walcowany specjalny.
Proces martenowski: Proces produkcji stali ze surówki, złomu oraz rud. W nowoczesnych zakładach proces martenowski został zastąpiony zasadowym procesem tlenowym (BOF).

Przedkuwka: Blacha stalowa cienka o dużej dokładności wymiarowej, stosowana głównie do wyrobu części samochodowych.

R

Rafinacja kadziowa: Proces, w którym parametry przerobu (temperatura, ciśnienie i środowisko chemiczne) kontrolowane są w kadzi pieca stalowniczego w celu zwiększenia uzysku i jakości wyrobu gotowego.

Rafinacja/świeżenie: Etap procesu wytopu stali surowej, w trakcie którego stal surowa poddawana jest dalszej rafinacji z udziałem tlenu i dodatków (usuwana jest z niej większość zanieczyszczeń). Przed spustem do stali mogą zostać dodane inne metale.

S

Slab: Półwyrób stalowy otrzymywany poprzez walcowanie wlewków na walcarce zgniatacz lub odlewany na maszynie do ciągłego odlewania stali, przycinany na różne długości. Kęsisko płaskie posiada przekrój prostokątny i stosowane jest jako materiał wyjściowy do produkcji wyrobów płaskich.

Spiekanie: Proces, w którym ruda żelaza jest kruszona, poddawana wyżarzaniu ujednorodniającemu i mieszana z topnikiem wapiennym oraz miałem koksowym (koksikiem), a następnie spiekana w celu otrzymania spieku, który stanowi główny składnik żelazowy w procesie wielkopiecowym.

Stal ocynkowana: Stal produkowana poprzez powlekanie cynkiem gorąco- lub zimnowalcowanych blach cienkich lub taśm w procesie cynkowania ogniowego lub osadzania elektrolitycznego.

Stal powlekana:
Stal powlekana warstwą określonej substancji (np. cynku, lakierów) w procesie obróbki cieplnej, elektrolizy lub powlekania. Warstwa taka zabezpiecza metalowe podłoże przed korozją.

Stal surowa: Stal w pierwotnej postaci stałej po stopieniu, nadająca się do dalszej obróbki lub sprzedaży.

Stal węglowa: Stal, której głównym składnikiem jest węgiel. Zawiera również śladowe ilości innych pierwiastków.

Surówka: Stal wysokowęglowa otrzymywana poprzez redukcję rudy żelaza w wielkim piecu.

T

Taśma: Płaskie wyroby stalowe w postaci kręgów o szerokości mniejszej niż 600 mm w przypadku wyrobów gorącowalcowanych i mniejszej niż 500 mm w przypadku wyrobów zimnowalcowanych. Szersze wyroby płaskie zwane są taśmami szerokimi.

W

Walcarka gorąca: Urządzenie mechaniczne mające na celu zredukowaniu wymiarów geometrycznych półwyrobu w wysokich temperaturach sposobem ciągłym walcowania pomiędzy dwoma obrotowymi walcami.
Walcarka zimna: Maszyna, która zmniejsza grubość płaskich wyrobów stalowych poprzez walcowanie metalu pomiędzy walcami ze stali stopowej. Walcowanie na zimno oznacza, że stal walcowana jest w temperaturze niższej od temperatury mięknienia metalu.
Węgiel: Główne paliwo stosowane w zintegrowanym procesie produkcji żelaza i stali.
Wielki piec: Piec stosowany w zintegrowanym wytopie stali, w którym, pod wpływem strumienia gorącego powietrza, dochodzi do reakcji koksu i rudy żelaza dającej w efekcie płynny gorący metal zwany także surówką.
Wyroby długie: Walcowane z kęsów. Stosowane głównie w przemyśle budowlanym i maszynowym.
Wyroby płaskie: Blachy grube, blachy cienkie i taśmy otrzymywane w procesie walcowania. Dwie najważniejsze kategorie wyrobów płaskich ze stali to: taśmy (o grubości 1-10 mm) oraz blachy grube (o grubości 10-200 mm).
Wyrób ocynowany: Stal w postaci blachy cienkiej, taśmy lub blachy grubej zimnowalcowanej z powłoką cynową lub chromową.

Wyżarzanie: Proces obróbki cieplnej, w trakcie którego produkty stalowe zostają ponownie podgrzane w celu zmiękczenia i/lub uczynienia ich bardziej podatnymi na tłoczenie lub zginanie.

Z

Zasadowy proces tlenowy: Zwany czasem tlenowym procesem konwertorowym. Najbardziej rozpowszechniona metoda wytopu stali. Czysty tlen wdmuchiwany jest do zbiornika z surówką i złomem, w wyniku czego otrzymuje się stal rafinowaną. Zastąpił martenowski proces wytopu.

Ż

Żużel:  Produkt procesu wielkopiecowego pozwalający oddzielić żelazo od skały płonnej.